Feed on
Posts
Comments

Individuellt Liv i Gemenskap

Extra årsmöte

Vid ett extra årsmöte 4 oktober 2023 valdes en ny styrelse, vilket innebär att föreningen ILG lever vidare!

Medlemsbrev våren 2023

Bästa medlemmar i föreningen Individuellt Liv i Gemenskap.

På årsmötet för ILG 4/5 2023, fann de få närvarande att det, trots valberedningens strävsamma arbete, inte var tillräckligt många medlemmar som var beredda att ta på sig ansvaret att bilda en styrelse för föreningen. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 5 personer.

Mötet tog därför det tunga beslutet att föreningen ska upplösas. Detta sker enligt ILGs stadgar av ”två på varandra följande föreningsstämmor, hållna med minst två månaders mellanrum varav den första är ordinarie. För att beslut ska bli gällande fordras vid vardera stämman minst två tredjedels majoritet av de röstande”.

Nästa föreningsstämma, enligt ovan, blir i september. Kallelse skickas ut i slutet av sommaren i god tid före mötet.

De medlemmar som vill meddela intresse för att arbeta i styrelsen för att förhindra att Föreningen ILG upplöses ska anmäla det till Bengt Wennermark mailadress bengtw_k@bredband.net, senast en vecka före mötet.

Med varma hälsningar

ILGs styrelse

Individuellt Liv i Gemenskap (ILG) är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja omsorgstagare, deras anhöriga och andra företrädare.

Medlemskap är öppet för omsorgstagare, elever, medarbetare, anhöriga, andra företrädare samt övriga intresserade. Ett medlemskap kostar 100 kr per år för enskilda personer och 1000 kr per år för verksamheter.

Vårt uppdrag

  • Vara en brobyggare mellan läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, politiker och myndigheter.
  • Följa och påverka förändringar i samhället av betydelse för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Stödja initiativ för barn och vuxna som önskar bo och verka i läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Vara en fristående samarbetspartner till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter samt en mötesplats för anhöriga, andra företrädare och intresserade.

Kärnvärden

Här hittar du ILG:s kärnvärden, med beskrivande text av Staffan Karlsson.

ILG broschyr

Ladda ner ILG:s nya informationsbroschyr.

Gilla ILGFacebook

Comments are closed.