Feed on
Posts
Comments

Tipslista för LSS-ansökningar

Tips vid LSS-ansökningar

Information om skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap


Med anledning av att det framkommit att vissa ställföreträdare är osäkra på skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap skickas här en kortfattad information om detta.

Godmanskap bygger på samtycke och kan inte förordnas för någon mot dennes vilja. En god man behöver ha sin huvudmans samtycke för de åtgärder som denne vidtar i uppdraget. När det gäller rättshandlingar som vidtas för den dagliga hushållningen behövs dock inte huvudmannens samtycke, då huvudmannen genom att samtycka till godmanskap förutsätts samtycka till sådana handlingar. Detta innebär att den gode mannen exempelvis kan betala löpande räkningar utan att ha huvudmannens uttryckliga godkännande. Vid ett godmanskap behåller huvudmannen sin fulla rättshandlingsförmåga och kan till exempel fortfarande ingå avtal och disponera sina tillgångar fritt. Observera att godmanskap även kan förordnas för huvudmän som inte förstår vad saken gäller, vilket ska styrkas genom läkarintyg. Gode mannen kan då agera utan huvudmannens samtycke men givetvis alltid för huvudmannens bästa.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd där huvudmannen i stort sätt mister sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan exempelvis inte ta ut sina pengar eller ingå avtal. Förvaltarskap kan endast anordnas om det inte är tillräckligt med ett godmanskap och läkarintyg styrker att huvudmannen är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom. En förvaltare kan vidta åtgärder utan sin huvudmans samtycke men ska så långt som möjligt beakta huvudmannens vilja.

Med detta sagt bör påpekas att godmanskap och förvaltarskap i grunden är mycket lika. Sättet att som god man eller förvaltare utföra sitt uppdrag skiljer sig inte så mycket åt. Gode män och förvaltare agerar båda utefter huvudmannens bästa och utför samma uppgifter. Den stora skillnaden som ställföreträdare kan sägas vara att en förvaltare, till skillnad från en god man, har möjlighet att agera när huvudmannen själv inte har förmågan att inse sitt eget bästa.

SYDNÄRKES ÖVERFÖRMYNDARKANSLI 2016-10-14

Comments are closed.