Feed on
Posts
Comments

Länkar

Läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter

www.varna.nu

Rikstäckande medlemsorganisation med drygt 40 verksamheter som

erbjuder individuella möjligheter som utbildning, arbete och boende för barn, ungdomar

och vuxna med funktionsnedsättning. Värna är ett förbund för idéburna verksamheter

med antroposofin som gemensam värdegrund. Förbundet och dess medlemmar är en

del av non profit-sektorn inom vård och omsorg och drivs utan vinstintresse. Varje

medlemsverksamhet är en egen juridisk person och bedriver verksamhet under eget

ansvar.

Samhällsfrågor

Staten, kommuner och landsting har tillsammans ansvaret för individuellt stöd för

personer med funktionsnedsättningar som syftar till att garantera god hälsa samt

ekonomisk och social trygghet.

www.regeringen.se

Regeringskansliets hemsida varifrån man kommer vidare till andra

departement bl.a. Socialdepartementet. Där finns ”Funktionshinder” med som ett

område.

www.socialstyrelsen.se 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa,

välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

www.ivo.se

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, bildades 1 juni 2013. IVO :s främsta

uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård,

socialtjänst och verksamhet enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade.

www.mfd.se

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter

att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. För

funktionshinderpolitiken sägs: alla människor ska, oavsett funktionsförmåga, ha samma

möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

www.skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och

intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Forskning och utveckling

www.ki.se

Sök på KIND. KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och

utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel ADHD och

autismspektrumtillstånd (t ex aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete

mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

www.autismforum.se

Autismforums uppdrag är att samla, bearbeta och sprida kunskap

om autismspektrumet. Det gör vi med hjälp av en webbplats, föredrag som är öppna för

alla, rådgivning och utlåning av böcker och filmer. Det startade 2003 och är en del av

Forum Funktionshinder, som är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser

och arrangemang. Forum Funktionshinder drivs av Habilitering & Hälsa i Stockholms

läns landsting.

www.cff.uu.se

Centrum för forskning om funktionshinder är en

samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och

funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter.

Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för

vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning

inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och

doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig

kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Handikappförbund

www.fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och

vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med

utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som

delar vår grundsyn.

www.autism.se

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för

barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande

tillstånd.Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning,

närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande

sammansättning. Förbundet har 14.500 medlemmar uppdelade på 24 distrikt.

www.sallsyntadiagnoser.se

I Sverige finns en rad organiserade patientgrupper som

genom sin litenhet knappast syns. Sällsynta diagnoser är ett riksförbund för sällsynta

diagnosgrupper.

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

Socialstyrelsen har byggt upp en kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Tidskrifter

www.varna.nu

LÄS är en tidskrift om läkepedagogik och socialterapi som ges ut av Värna. Tidskriften

kommer ut två gånger per år och vänder sig till verksamma inom läkepedagogiska och

socialterapeutiska verksamheter, anhöriga och myndigheter.

www.tidskriftenintra.se

Intra är en kultur- och facktidskrift för personer som lever/arbetar med personer med

utvecklingsstörning. Tidskriften riktar sig bl. a till anhöriga och personal, tjänstemän och

förtroendevalda inom handikappomsorgen.

www.fub.se

FUB/ Unik är tidningen för alla FUB:s medlemmar. Seriösa reportage, intervjuer,

bilduppslag, roliga nyheter från lokalföreningarna och alla andra små och stora nyheter

som rör personer med utvecklingsstörning och deras närstående – nya böcker, kurser,

lagändringar, debatter och utblickar i andra länder. Unik har två framsidor. Från ena

hållet läser man lättlästa texter. Vänd på tidningen för att läsa andra artiklar.

www.autism.se

Ögonblick är medlemstidningen för Autism- och Asperger förbundet och utkommer med

fyra nummer per år.

www.hejaolika.se

är en hemsida med nyheter för alla. De ger ut Föräldrakraft och Dagens omsorg.

Övrigt

www.pearltrees.com

Annas länkburkar är en länksamling främst för elever och lärare på

grundskolan. Länkarna är sorterade ämnesvis, och nås genom att klicka på startsidans

olika burkar, flaskor och lådor. I varje ”burk” finns länkar till lämpliga sidor att gå vidare i.

Varje länk representeras av en bild och en länkbeskrivning i en ”popup-ruta”.

www.reclaimlss.org

är en sajt med målsättningen att återta intentionen i LSS. Tidigare

hette sajten FUBbloggen som startades av FUB Stockholms län.

GE 18 februari 2016.

Comments are closed.